Kdo jsme

Kolektiv Libereds se zaměřuje na propagaci alternativního uspořádání společnosti založeném na:

 • odmítání jednostranně tržního mechanismu řízení ekonomiky a společnosti,
 • solidaritě a spolupráci,
 • myšlence, že jiný svět je možný.

V co věříme

 • Jsme skupina společensky angažovaných lidí, kteří věří, že minimálně na lokálních úrovních (města, obce apod.) je možné systematicky a kolektivně jednat ve směru zlepšení lidských životních poměrů.
 • Věříme, že za tímto účelem se mají lidé organizovat a vytvářet tak ostrůvky pozitivních deviací, které napříště budou alespoň částečnou alternativou k zaběhlým a z mnoha důvodů nefunkčním společenským institucím.
 • Našimi ideály jsou ideály rovnosti, solidarity, spolupráce, spravedlnosti a autonomie.
 • Domníváme se současně, že drtivá většina aktuálních společenských problémů vyplývá z ekonomicky nerovnoměrného – tedy nespravedlivého a nesolidárního – přerozdělení bohatství vyprodukovaného společností jako celkem. Konkurence, soupeření a volná ruka trhu nejsou v našem pojetí dobrého života těmi nejlepšími recepty na štěstí a společenskou soudržnost.
 • Nejhorší projevy lidského pohrdání a nenávisti v podobě rasismu, xenofobie i fašismu, které právě nachází i v dosud ještě relativně civilizované tzv. „západní společnosti“ své místo, jsou v našem pochopení důsledkem prvotních ekonomických nespravedlností.
 • V tomto kontextu tedy chceme my, Libereds, zaměřit svoji lokální činnost na organizaci a podporu jednání (kulturní akce, přednášky, aktivní podpora antifašismu a kulturní tolerance) směřujících k postupnému pronikání našich idejí do veřejného prostoru.

Who we are

Libereds is organization which is focused on propagation of new ideas concerning alternative social organization. We are coming out of those simple assumptions:

 • rejection of applying unilateral free-market ideology on the economic and social system,
 • believe in human solidarity and cooperation,
 • believe that another (better) world is possible.

In what we believe

 • We are a group of socially committed people who believe that at least at the local municipal level it is possible to act towards improvement of human conditions.
 • We believe that for this purpose people ought to be organized and also should together create alternatives to common institutions which do not work as people wish.
 • We believe in those ideals: equality, solidarity, cooperation, fairness and autonomy.
 • We are supposing that the most current social problems arise from the inequitable distribution of wealth produced by the whole society. Competition and laissez-faire are not in our understanding of human well-being the best way how to accomplish happiness and social cohesion.
 • The worst manifestations of contempt, racial hatred, xenophobia or fascism which again can be seen in so called advanced Western society are from our point of view consequences of primary economic injustice.
 • In this context Libereds want to concentrate on organizing cultural events, lectures, support anti-fascism and cultural tolerance. Finally, our aim is to spread our ideas through the public space.